dimecres, d’octubre 22, 2008

Crear una Xarxa ADHOC

Amb un router d'Internet que no té connexió inalàmbrica i amb 2 portàtils, volia connectar-los entre ells mitjançant una xarxa Adhoc per compartir l'Internet.


Després de jugar una estona amb el NetworkManager, no he trobat la manera de crear-hi una xarxa Adhoc o sigui que ho he hagut de fer des de la consola, i el resultat és aquest:


sudo ifconfig eth2 down


sudo iwconfig eth2 mode ad-hoc


sudo iwconfig eth2 channel 10


sudo iwconfig eth2 essid xarxaAdhoc


sudo iwconfig eth2 key s:0000000000


sudo ifconfig eth2 up


sudo ifconfig eth2 192.168.2.1


sudo iptables -A POSTROUTING -t nat -o eth1 -j MASQUERADE


sudo sh -c "sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward"tenint en compte que la tarja wifi és la eth2 , i la de cable la eth1, la ip de la Xarxa adhoc 192.168.2.X, i el nom de la xraxa creada "xarxaAdhoc"