dijous, de març 08, 2007

Les 7 coses més habituals durant la instalació d'un Linux

Les 7 coses més habituals que acabo fent durant la instalació d'un Linux (des de la consola)....

1.- Instal.lar alguna aplicació compilant-la:
Pas 1, Descarregar-la d'internet:
#wget ADREÇA_A_L'ARXIU_FONT (per exemple serà algo com http://www.adreça.es/arxiu.tar.gz)
Pas 2, Descomprimirlo:
#tar -xvzf ARXIU_FONT
Pas 3, Accedir al Directori:
#cd DIRECORI_CREAT
Pas 4, Normalment, si hi és llegir l'arxiu INSTALL on sabrem els passos per instalar
#cat INSTALL|less
Pas 5, Normalment els passos seràn simplement:
#./configure
(quan acabi si tot ha anat bé)
#make
(quan acabi si tot ha anat bé)
#make install


2.- Instal.lar una aplicació usant un arxiu rpm:
#rpm -Uvh NOM_DEL_PAQUET_A_INSTALLAR (aquest pot estar al disc dur o pot ser la ruta completa cap a internet algo com http://www.adreça.es/arxiu.rpm)


3.- Instal.lar una aplicació amb yum (més recomanable que amb el paquet rpm per raons que no venen al cas):
#yum install NOM_DEL_PAQUET_A_INSTALLAR

(
Cal tenir en compte que també funciona * com a comodí, per exemple:
yum install perl-*
Intenta instalar a la meva màquina amb CentOS 4.4 tot això:
perl-Bit-Vector, perl-Convert-ASN1, perl-Crypt-SSLeay, perl-Cyrus, perl-DBD-MySQL, perl-DBD-Pg, perl-DBI, perl-Date-Calc, perl-DateManip, perl-Digest-HMAC, perl-Digest-SHA1, perl-FCGI, perl-Filter, perl-Geo-IP, perl-HTML-Parser, perl-HTML-Tagset, perl-IO-Socket-SSL, perl-LDAP, perl-Mail-IMAPClient, perl-Mail-POP3Client, perl-MailTools, perl-Net-DNS, perl-Net-IMAP-Simple, perl-Net-IMAP-Simple-SSL, perl-Net-SSLeay, perl-Parse-Yapp, perl-SGMLSpm, perl-Time-HiRes, perl-TimeDate, perl-URI, perl-XML-Dumper, perl-XML-Encoding, perl-XML-Grove, perl-XML-LibXML, perl-XML-LibXML-Common, perl-XML-NamespaceSupport, perl-XML-Parser, perl-XML-SAX, perl-XML-Twig, perl-libwww-perl, perl-libxml-enno, perl-libxml-perl i perl-suidperl, a més d'alguna que altre dependència
)


4.- Instal.lar algun mòdul de perl:
#perl -MCPAN -e 'install "MÒDUL_PERL"'


5.- Establir la contrasenya del root del mysql per primer cop:
#mysqladmin -u root password EL_PASSWORD_DE_ROOT


6.- Crear/Donar permissos totals a un nou usuari, accedint des de la pròpia màquina, per una Base de dades a mysql:
#mysql -u root -p
(Ens demana el password de root i entrem)
>GRANT ALL PRIVILEGES ON BASE_DE_DADES.* TO NOM_USUARI@localhost
>IDENTIFIED BY 'PASSWORD_DE_USUARI' WITH GRANT OPTION;

7.- Toquetejar (amb l'editor vi o nano) tots els fitxers que calgui situats a /etc , que és on el ¿95%? dels programes/serveis de GNU/Linux tenen les seves opcions de configuració...