divendres, de març 30, 2007

Com possar un Peu als missatges enviats a través d'un Exchange

Per possar un peu (el típic “disclaimer”) als missatges d'un domini que s'envia a travé d'un Exchange (provat en la versió 2003, però en la 2000 també hauria de funcionar), per exemple “DOMINI_SMTP.cat, cal fer certs passos:

1.- Cal aconsguir el smtpreg.vbs, jo l'he tret d'aquí . El deixem, per exemple, a “C:\utils”

2.- Després cal crear un Script que contindrà el text del peu “en si”. Creem un arxiu anomenat, per exemple, “Signatura_als_correus_sortints_de_DOMINI_SMTP.vbs” dins de “C:\utils” que contingui això:

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Const cdoRunNextSink = 0

Sub ISMTPOnArrival_OnArrival(ByVal Msg, EventStatus)

TextDisclaimer = vbCrLf & "--------------------------"
TextDisclaimer = TextDisclaimer & vbCrLf & "Peu/Signatura Correus Enviats"
TextDisclaimer = TextDisclaimer & vbCrLf & "
--------------------------"

HTMLDisclaimer = "<p></p><hr><p><i>
Peu/Signatura Correus Enviats"
HTMLDisclaimer = HTMLDisclaimer & "</i></p><hr>"

If Msg.HTMLBody <> "" Then
'Search for the " </body>" tag and insert our disclaimer before that tag.
pos = InStr(1, Msg.HTMLBody, " </body>", vbTextCompare)
szPartI = Left(Msg.HTMLBody, pos - 1)
szPartII = Right(Msg.HTMLBody, Len(Msg.HTMLBody) - (pos - 1))
Msg.HTMLBody = szPartI + HTMLDisclaimer + szPartII
End If

If Msg.TextBody <> "" Then
Msg.TextBody = Msg.TextBody & vbCrLf & TextDisclaimer & vbCrLf
End If

'Commit the content changes to the transport ADO Stream object.
Msg.DataSource.Save ' Commit the changes into the transport Stream

EventStatus = cdoRunNextSink
End Sub

</SCRIPT >caldria, doncs, substiutuir “Text de Signatura pels Correus Sortints!! “ pel text que ens plagui

3.- Per activar-ho, cal executar la següent comanda (suposant que el cscript està a la variable PATH, i sinó, només caldria posar la ruta fins al cscript.exe):

c:\>cscript C:\utils\smtpreg.vbs /add 1 onarrival SMTPScriptingHost CDO.SS_SMTPOnArrivalSink "mail from=*@DOMINI_SMTP.cat"

c:\> cscript C:\utils\smtpreg.vbs /setprop 1 onarrival SMTPScriptingHost Sink ScriptName "C:\utils\Signatura_als_correus_sortints_de_DOMINI_SMTP.vbs"


4.- Ja està fet!, un cop reiniciat el servei SMTP, els missatges enviats des d'adreçes “DOMINI_SMTP.cat” ja tindiràn el peu (el "disclaimer") desitjat.


L'escript smtpreg també té altre comandes que seràn útils, per exemple aquestes dos:

// Treure'l: el Peu:
cscript C:\utils\smtpreg.vbs /remove 1 OnArrival SMTPScriptingHost

//Llistar els events que tenim registrats:
cscript C:\utils\smtpreg.vbs /enum


Enllaços pertinents:

Això mateix explicat per Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/317680/es

dijous, de març 08, 2007

Les 7 coses més habituals durant la instalació d'un Linux

Les 7 coses més habituals que acabo fent durant la instalació d'un Linux (des de la consola)....

1.- Instal.lar alguna aplicació compilant-la:
Pas 1, Descarregar-la d'internet:
#wget ADREÇA_A_L'ARXIU_FONT (per exemple serà algo com http://www.adreça.es/arxiu.tar.gz)
Pas 2, Descomprimirlo:
#tar -xvzf ARXIU_FONT
Pas 3, Accedir al Directori:
#cd DIRECORI_CREAT
Pas 4, Normalment, si hi és llegir l'arxiu INSTALL on sabrem els passos per instalar
#cat INSTALL|less
Pas 5, Normalment els passos seràn simplement:
#./configure
(quan acabi si tot ha anat bé)
#make
(quan acabi si tot ha anat bé)
#make install


2.- Instal.lar una aplicació usant un arxiu rpm:
#rpm -Uvh NOM_DEL_PAQUET_A_INSTALLAR (aquest pot estar al disc dur o pot ser la ruta completa cap a internet algo com http://www.adreça.es/arxiu.rpm)


3.- Instal.lar una aplicació amb yum (més recomanable que amb el paquet rpm per raons que no venen al cas):
#yum install NOM_DEL_PAQUET_A_INSTALLAR

(
Cal tenir en compte que també funciona * com a comodí, per exemple:
yum install perl-*
Intenta instalar a la meva màquina amb CentOS 4.4 tot això:
perl-Bit-Vector, perl-Convert-ASN1, perl-Crypt-SSLeay, perl-Cyrus, perl-DBD-MySQL, perl-DBD-Pg, perl-DBI, perl-Date-Calc, perl-DateManip, perl-Digest-HMAC, perl-Digest-SHA1, perl-FCGI, perl-Filter, perl-Geo-IP, perl-HTML-Parser, perl-HTML-Tagset, perl-IO-Socket-SSL, perl-LDAP, perl-Mail-IMAPClient, perl-Mail-POP3Client, perl-MailTools, perl-Net-DNS, perl-Net-IMAP-Simple, perl-Net-IMAP-Simple-SSL, perl-Net-SSLeay, perl-Parse-Yapp, perl-SGMLSpm, perl-Time-HiRes, perl-TimeDate, perl-URI, perl-XML-Dumper, perl-XML-Encoding, perl-XML-Grove, perl-XML-LibXML, perl-XML-LibXML-Common, perl-XML-NamespaceSupport, perl-XML-Parser, perl-XML-SAX, perl-XML-Twig, perl-libwww-perl, perl-libxml-enno, perl-libxml-perl i perl-suidperl, a més d'alguna que altre dependència
)


4.- Instal.lar algun mòdul de perl:
#perl -MCPAN -e 'install "MÒDUL_PERL"'


5.- Establir la contrasenya del root del mysql per primer cop:
#mysqladmin -u root password EL_PASSWORD_DE_ROOT


6.- Crear/Donar permissos totals a un nou usuari, accedint des de la pròpia màquina, per una Base de dades a mysql:
#mysql -u root -p
(Ens demana el password de root i entrem)
>GRANT ALL PRIVILEGES ON BASE_DE_DADES.* TO NOM_USUARI@localhost
>IDENTIFIED BY 'PASSWORD_DE_USUARI' WITH GRANT OPTION;

7.- Toquetejar (amb l'editor vi o nano) tots els fitxers que calgui situats a /etc , que és on el ¿95%? dels programes/serveis de GNU/Linux tenen les seves opcions de configuració...