dimecres, de maig 16, 2007

Usos de cURL

No sé quins usos li dona la gent al cURL, però un d'interessant és resetejar els Routers ADSL (n'hi ha que tenen tendència penjar-se de forma regular) usant cURL per accedir a la pàgina web d'administració del Router on se li diu de fer el Reset.

En el cas d'un Zyxel 650, la comanda seria tant senciilla com:
#curl -u USUARI:PASSWORD -s 'http://IPROUTER/Forms/DiagGeneral_1'
(Els "arxi-famosos" usuari i password de telefònica per defecte són admin:1234)

Això es pot possar at l'at o al cron de manera que s'executi cada dia a les 2h de la matinada, i ja tenim un RESET automàtic!

Una altre manera de fer-ho sposo que seria amb wget o qualsevol eina per l'estil...
( en aquest cas seria algo com # wget --http-user=USUARI --http-password=PASSWORD -q http://IPROUTER/Forms/DiagGeneral_1 )

divendres, de març 30, 2007

Com possar un Peu als missatges enviats a través d'un Exchange

Per possar un peu (el típic “disclaimer”) als missatges d'un domini que s'envia a travé d'un Exchange (provat en la versió 2003, però en la 2000 també hauria de funcionar), per exemple “DOMINI_SMTP.cat, cal fer certs passos:

1.- Cal aconsguir el smtpreg.vbs, jo l'he tret d'aquí . El deixem, per exemple, a “C:\utils”

2.- Després cal crear un Script que contindrà el text del peu “en si”. Creem un arxiu anomenat, per exemple, “Signatura_als_correus_sortints_de_DOMINI_SMTP.vbs” dins de “C:\utils” que contingui això:

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Const cdoRunNextSink = 0

Sub ISMTPOnArrival_OnArrival(ByVal Msg, EventStatus)

TextDisclaimer = vbCrLf & "--------------------------"
TextDisclaimer = TextDisclaimer & vbCrLf & "Peu/Signatura Correus Enviats"
TextDisclaimer = TextDisclaimer & vbCrLf & "
--------------------------"

HTMLDisclaimer = "<p></p><hr><p><i>
Peu/Signatura Correus Enviats"
HTMLDisclaimer = HTMLDisclaimer & "</i></p><hr>"

If Msg.HTMLBody <> "" Then
'Search for the " </body>" tag and insert our disclaimer before that tag.
pos = InStr(1, Msg.HTMLBody, " </body>", vbTextCompare)
szPartI = Left(Msg.HTMLBody, pos - 1)
szPartII = Right(Msg.HTMLBody, Len(Msg.HTMLBody) - (pos - 1))
Msg.HTMLBody = szPartI + HTMLDisclaimer + szPartII
End If

If Msg.TextBody <> "" Then
Msg.TextBody = Msg.TextBody & vbCrLf & TextDisclaimer & vbCrLf
End If

'Commit the content changes to the transport ADO Stream object.
Msg.DataSource.Save ' Commit the changes into the transport Stream

EventStatus = cdoRunNextSink
End Sub

</SCRIPT >caldria, doncs, substiutuir “Text de Signatura pels Correus Sortints!! “ pel text que ens plagui

3.- Per activar-ho, cal executar la següent comanda (suposant que el cscript està a la variable PATH, i sinó, només caldria posar la ruta fins al cscript.exe):

c:\>cscript C:\utils\smtpreg.vbs /add 1 onarrival SMTPScriptingHost CDO.SS_SMTPOnArrivalSink "mail from=*@DOMINI_SMTP.cat"

c:\> cscript C:\utils\smtpreg.vbs /setprop 1 onarrival SMTPScriptingHost Sink ScriptName "C:\utils\Signatura_als_correus_sortints_de_DOMINI_SMTP.vbs"


4.- Ja està fet!, un cop reiniciat el servei SMTP, els missatges enviats des d'adreçes “DOMINI_SMTP.cat” ja tindiràn el peu (el "disclaimer") desitjat.


L'escript smtpreg també té altre comandes que seràn útils, per exemple aquestes dos:

// Treure'l: el Peu:
cscript C:\utils\smtpreg.vbs /remove 1 OnArrival SMTPScriptingHost

//Llistar els events que tenim registrats:
cscript C:\utils\smtpreg.vbs /enum


Enllaços pertinents:

Això mateix explicat per Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/317680/es

dijous, de març 08, 2007

Les 7 coses més habituals durant la instalació d'un Linux

Les 7 coses més habituals que acabo fent durant la instalació d'un Linux (des de la consola)....

1.- Instal.lar alguna aplicació compilant-la:
Pas 1, Descarregar-la d'internet:
#wget ADREÇA_A_L'ARXIU_FONT (per exemple serà algo com http://www.adreça.es/arxiu.tar.gz)
Pas 2, Descomprimirlo:
#tar -xvzf ARXIU_FONT
Pas 3, Accedir al Directori:
#cd DIRECORI_CREAT
Pas 4, Normalment, si hi és llegir l'arxiu INSTALL on sabrem els passos per instalar
#cat INSTALL|less
Pas 5, Normalment els passos seràn simplement:
#./configure
(quan acabi si tot ha anat bé)
#make
(quan acabi si tot ha anat bé)
#make install


2.- Instal.lar una aplicació usant un arxiu rpm:
#rpm -Uvh NOM_DEL_PAQUET_A_INSTALLAR (aquest pot estar al disc dur o pot ser la ruta completa cap a internet algo com http://www.adreça.es/arxiu.rpm)


3.- Instal.lar una aplicació amb yum (més recomanable que amb el paquet rpm per raons que no venen al cas):
#yum install NOM_DEL_PAQUET_A_INSTALLAR

(
Cal tenir en compte que també funciona * com a comodí, per exemple:
yum install perl-*
Intenta instalar a la meva màquina amb CentOS 4.4 tot això:
perl-Bit-Vector, perl-Convert-ASN1, perl-Crypt-SSLeay, perl-Cyrus, perl-DBD-MySQL, perl-DBD-Pg, perl-DBI, perl-Date-Calc, perl-DateManip, perl-Digest-HMAC, perl-Digest-SHA1, perl-FCGI, perl-Filter, perl-Geo-IP, perl-HTML-Parser, perl-HTML-Tagset, perl-IO-Socket-SSL, perl-LDAP, perl-Mail-IMAPClient, perl-Mail-POP3Client, perl-MailTools, perl-Net-DNS, perl-Net-IMAP-Simple, perl-Net-IMAP-Simple-SSL, perl-Net-SSLeay, perl-Parse-Yapp, perl-SGMLSpm, perl-Time-HiRes, perl-TimeDate, perl-URI, perl-XML-Dumper, perl-XML-Encoding, perl-XML-Grove, perl-XML-LibXML, perl-XML-LibXML-Common, perl-XML-NamespaceSupport, perl-XML-Parser, perl-XML-SAX, perl-XML-Twig, perl-libwww-perl, perl-libxml-enno, perl-libxml-perl i perl-suidperl, a més d'alguna que altre dependència
)


4.- Instal.lar algun mòdul de perl:
#perl -MCPAN -e 'install "MÒDUL_PERL"'


5.- Establir la contrasenya del root del mysql per primer cop:
#mysqladmin -u root password EL_PASSWORD_DE_ROOT


6.- Crear/Donar permissos totals a un nou usuari, accedint des de la pròpia màquina, per una Base de dades a mysql:
#mysql -u root -p
(Ens demana el password de root i entrem)
>GRANT ALL PRIVILEGES ON BASE_DE_DADES.* TO NOM_USUARI@localhost
>IDENTIFIED BY 'PASSWORD_DE_USUARI' WITH GRANT OPTION;

7.- Toquetejar (amb l'editor vi o nano) tots els fitxers que calgui situats a /etc , que és on el ¿95%? dels programes/serveis de GNU/Linux tenen les seves opcions de configuració...

dilluns, de gener 29, 2007

Vida i Mort dels Noms de Domini

He trobat a la web http://www.snapnames.com/ un gràfic amb els diferents períodes pels quals un resgistrador pot tenir "agafat" un nom de domini quan aquest ja ha caducat, és aquest:


http://www.snapnames.com/deleteprocess.html

És dir que, si no ho entenc malament, quan el domini caduca, el registrador (el Registrar) el pot tenir "agafat " (HOLD) fins a 45+30+5 dies... Deu ni dó!

També he trobat una bona explicació dels sempre críptics missatges d'STATUS per l'estat del noms de dominis amb els registradors (REGISTRAR-LOCK, REDEMPTIONPERIOD etc...). A la llista hi ha també l'equivalència entre els missatges STATUS RRP i STATUS EPP, que si no ho tinc mal entès, depèn del "gust" registrador usar-ne uns o els altres:
http://www.wdbc.com/domain/status-codes.cfm

dilluns, de gener 08, 2007

Error de privadesa a les traduccions del traductor de la GencatJa m'ha passat 2 o 3 vegades que usant el nou servei de traducció "online" de la Generalitat de Catalunya (el traductor.gencat.cat), em retorna un text que no correspon amb el que jo li he entrat...
Jo diria que són texts o fragments de text d'altres usuaris que estan utilitzant el servei alhora. Si realment és això, és tracta d'un problema de privadesa força greu.
Segur que deu haver-hi alguna clàusula on se'ls eximeix de tota responsabilitat, i a més a més, si tens dades "mínimament" confidencials, posar-les a un lloc web públic d'Internet no és el més assenyat.
Sigui com sigui es tracta d'un problema greu de confidencialitat de les dades, que cal tenir en compte abans d'usar el traductor.
En l' imatge de dalt mostro com demanant la traducció de "sneak" em retorna part d'un text que no té res a veure amb la veritable traducció de la paraula que jo demanava.